Home»Algemene Verkoopsvoorwaarden Vygon B.V.

Algemene Verkoopsvoorwaarden Vygon B.V.

Elke bestelling bij Vygon Nederland B.V., alsook elke overeenkomst met Vygon Nederland B.V. wordt uitslui- tend beheerst door de hiernavolgende algemene ver- koopsvoorwaarden. Afwijkingen van deze algemene verkoopsvoorwaarden moeten voorafgaandelijk en schriftelijk door een bevoegd persoon van beide partijen worden overeengekomen. Behoudens andersluidende en (door beide partijen) ondertekende schriftelijke overeen- komst worden de eigen algemene voorwaarden van de medecontractant van Vygon Nederland B.V. expliciet uitgesloten.

Art. 1: Bestelling

De geplaatste bestellingen verbinden de klant en mogen niet geannuleerd worden. De aan de klant voorgestelde offertes en prijsaanbiedingen zijn niet bindend voor Vygon Nederland B.V. Enkel de door de klant geplaatste bestellingen, die schriftelijk door Vygon Nederland B.V. aanvaard werden, verbinden Vygon Nederland B.V.

Art. 2: Omschrijving van de te leveren goederen

De goederen worden geleverd zoals bepaald in de aanvaarde bestelbon of op de voorzijde van de factuur. Indien Vygon Nederland B.V. zich in de onmogelijkheid bevindt te leveren conform de bestelling -omwille van redenen buiten haar wil om, ofwel overmacht- behoudt Vygon Nederland B.V. zich het recht voor de karakteris- tieken van deze bestelling licht aan te passen, na de klant hiervan op de hoogte te hebben gebracht.

Art. 3: Prijs

De geldende prijs is deze zoals aan de klant meegedeeld via de laatste prijslijst of de prijs vermeld in de aan de klant overgemaakte offerte. Alle prijzen zijn in euro, exclusief BTW en andere eventueel van overheidswege geheven taksen of belastingen die ten laste zijn van de klant. Behoudens prijzen vermeld in de prijslijst, zijn prijzen netto, per stuk en gelden voor afname van een volledige verpakkingseenheid. Prijzen voorkomend op catalogi, folders en andere geschriften zijn enkel indica- tief en kunnen afwijken van de daadwerkelijke prijs. Eventuele prijsverschillen vormen geen grondslag voor schorsing of annulering van de bestelling door de klant. Bestellingen voor een nettobedrag van 200 euro of meer zullen franco worden geleverd op het door de klant aangegeven leveringsadres in Nederland. Voor bestellin- gen tussen 100 euro en 200 euro zal een transportver- goeding worden aangerekend van 25,00 euro. Voor bestellingen met een nettobedrag kleiner dan 100 euro zal een transportvergoeding worden aangerekend van 35,00 euro. Bij spoedorders worden de reële transportkosten in rekening gebracht. Indien na de totstandkoming van de overeenkomst één of meerdere prijsfactoren zouden verhogen is Vygon Nederland B.V. gerechtigd deze verhoging door te rekenen aan de klant.

Art. 4: Levering

De leveringstermijnen
worden enkel opgegeven ter
inlichting en zijn nooit bindend in hoofde van Vygon Nederland B.V. Bijgevolg mag de klant geen vergoeding vorderen, een bestelling schorsen of annuleren in geval van vertraging of wijziging aan het tijdschema van de levering. Indien Vygon Nederland B.V. haar verplichtin- gen niet kan nakomen ten gevolge van een oorzaak onafhankelijk van haar wil worden de verplichtingen opgeschort tot het ogenblik dat zij opnieuw aan haar verplichtingen kan voldoen zonder dat dit in hoofde van de klant aanleiding tot enige vorm van schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst kan geven. Ingeval de klant de levering onterecht weigert, zal hij van rechtswege en zonder voorafgaandelijke ingebrekestel- ling een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd zijn ten belope van 250 euro onverminderd het recht voor Vygon Nederland B.V. een hogere vergoeding te vorde- ren indien blijkt dat de door haar effectief geleden schade hoger is dan voormelde forfaitaire schadevergoe- ding. Vygon Nederland B.V. kan altijd weigeren één of meer leveringen uit te voeren of nieuwe bestellingen te aanvaarden wanneer de koper één van zijn verbintenis- sen ten aanzien van Vygon Nederland B.V. niet nakomt ongeacht de aard ervan. Klachten met betrekking tot beschadigingen ingevolge transport moet schriftelijk gemeld worden bij de vervoerder binnen de 8 kalender- dagen na ontvangst van de goederen.

Art. 5: Eigendomsoverdracht

De geleverde goederen blijven eigendom van Vygon Nederland B.V. tot op het ogenblik van hun volledige betaling van de koopprijs en eventuele andere aanvul- lende kosten die tussen Vygon Nederland B.V. en de klant zijn overeengekomen en/of die voortvloeien uit de algemene verkoopsvoorwaarden. Zolang dit eigendoms- voorbehoud op goederen rust is het de klant verboden de goederen te vervreemden, te bewerken dan wel er enig zekerheidsrecht op te vestigen. Het risico van gedeeltelijk- of volledig verlies of beschadiging gaat over op de klant zodra de goederen bij de klant zijn afgele- verd.

Art. 6: Klachten

De koper dient de goederen in ontvangst te nemen en onmiddellijk na te zien of te laten nazien. Alle klachten in verband met de niet-conformiteit van de levering of in verband met gebreken aan de geleverde goederen moeten schriftelijk door de klant gemeld worden aan Vygon Nederland B.V. binnen een termijn van 8 kalen- derdagen na levering. Van zodra deze termijn is verstre- ken, worden de goederen geacht te zijn aanvaard door de klanten en worden geen klachten meer aanvaard. Geen enkele klacht mag worden aangehaald als reden om de betalingstermijn te verlengen of als reden tot compensatie met een factuur verschuldigd door Vygon Nederland B.V. aan de klant. Elke wijziging of bewerking (van welke aard ook) van de goederen zal elk recht op schadevergoeding onmiddellijk en onherroepelijk doen tenietgaan.

Art. 7: Terugzendingen

Terugzendingen worden enkel aanvaard mits de terug- zending is aangevraagd en vervolgens schriftelijk is aanvaard door Vygon Nederland B.V. en indien de betrokken goederen maximaal 1 jaar voor de terugzen- ding werden aangekocht met een houdbaarheidsdatum die nog voor 2/3 van de termijn geldig is en waarvan de verpakking nog volledig, ongeopend, niet beschadigd en onbeschreven is. Terugzendingen worden enkel definitief aanvaard na keuring door Vygon Nederland B.V., waarbij de goederen in goede staat dienen te worden terugge- zonden in een doos ter bescherming van de individuele kartons. Op maat gemaakte goederen worden nooit teruggenomen. Behoudens een fout door Vygon Neder- land B.V., zal een bedrag gelijk aan 20 % van het bedrag op de aankoopfactuur met een minimum van 75 euro in rekening worden gebracht bij elke terugzending als administratieve kosten. De klachten en betwistingen
i.v.m. de inhoud van een factuur moeten eveneens schriftelijk gemeld worden aan Vygon Nederland B.V. binnen 8 kalenderdagen na factuurdatum, na welke datum de factuur als aanvaard zal worden beschouwd.

Art. 8: Aansprakelijkheid

Alle producten, vervaardigd door de productie-eenheden van de Vygon groep, mogen enkel door gespecialiseerde bevoegde personen toegepast worden op patiënten. Vygon Nederland B.V. wijst elke verantwoordelijkheid af indien blijkt dat producten verkeerd of meermalig werden gebruikt of gebruikt werden na de beschadiging van een verpakking. In elk geval zal de aansprakelijkheid van Vygon Nederland B.V. beperkt blijven tot de directe schade en ten hoogste tot het totale bedrag van de door Vygon Nederland B.V. in de desbetreffende bestelling aan de klant geleverde goederen. Indien Vygon Neder- land B.V. het gebrekkig karakter van één van haar goederen aanvaardt, zal deze er zich toe verbinden het product dat een gebrek vertoont te vervangen door een gelijkaardig product van dezelfde waarde. Indien Vygon Nederland B.V. het gebrekkig product vervangt zal de klant geen enkele aanspraak kunnen maken op enige verdere schadevergoedingen. In elk geval zal de vervanging van een gebrekkig product slechts gebeuren indien het gebrek zich voordoet in meer dan 5 % van het aantal (in de respectieve bestelling) aangekochte goederen en zal elke product dat werd gebruikt, geopend of beschadigd, door een klant of een derde, niet worden vervangen. Lichte afwijkingen in bijv. de afwerking, kleur, verpakking tussen verschillende loten niet beschouwd gebreken aan het product of als niet-conforme levering en worden uitdrukkelijk door de klant aanvaard. Bij doorverkoop van de goederen door een klant aan een derde, is alleen de klant verantwoordelijk ten opzichte van de derde. In geen geval zal Vygon Nederland B.V. hiervoor op enige wijze voor aansprakelijk kunnen gesteld worden. Na de vervaldatum moet elk product als onbruikbaar beschouwd worden. Bij vermelding van een vervaldatum geldt deze datum als uiterste grens, waarna Vygon Nederland B.V. elke verantwoordelijkheid betreffende een eventueel gebruik afwijst.

Art. 9: Verkoopsprognoses

Teneinde een continue levering te kunnen verzekeren, zal de klant aan Vygon Nederland B.V. zijn verkoopsprog- noses bezorgen, zodat deze hiermee kan rekening houden bij het aanleggen van de voorraden in haar magazijnen. De klant verbindt er zich tevens toe om Vygon Nederland B.V. tijdig te verwittigen bij een gewijzigd afnamepatroon. Ingeval van een aanzienlijk nieuw of groter verbruik is de klant er zich van bewust dat de bijkomende voorraden pas beschikbaar zullen zijn na bijkomende fabricatie. De klant verbindt er zich toe de voor hem op maat gemaakte goederen te zullen afnemen binnen de daartoe voorziene contractuele periode, met een uitloop van maximum 4 maanden na het einde van de contractuele einddatum. Indien echter blijkt dat het verbruik van het op maat gemaakt product sneller wordt afgenomen dan contractueel voorzien, geeft de klant Vygon Nederland B.V. de toestemming om op eigen initiatief de voorziene afnameprognoses bij te stellen in functie van de reeds afgenomen volumes. De klant verbindt er zich toe deze bijkomende productie te aanvaarden en af te nemen.

Art. 10: Betaling

Tenzij anders bepaald op de factuur, zijn facturen betaalbaar 30 dagen einde maand. Bij niet-betaling binnen voormelde termijn, zal het factuurbedrag van rechtswege en zonder ingebrekestelling vermeerderd worden met een intrest van 12% per jaar te rekenen vanaf de vervaldag, vermeerderd met een forfaitaire vergoeding van 15% met een minimum van 50 euro voor administratieve kosten. Deze interest zal per maand berekend worden, waarbij elke begonnen maand als een volledige maand zal beschouwd worden. De niet-betaling op de vervaldag van één enkele factuur, maakt al de andere, zelfs niet vervallen facturen onmiddellijk opeis- baar zonder voorafgaandelijke ingebrekestelling. Daar- enboven behoudt Vygon Nederland B.V. zich het recht om alle lopende orders op te schorten en/of te annule- ren. Voormelde geldt onverminderd het recht voor Vygon Nederland B.V. om schadevergoeding te eisen voor alle door haar geleden schade. Elke vorm van verrekening of schuldcompensatie door de klant van eventuele vorderingen van de klant op Vygon Nederland
B.V. met vorderingen van Vygon Nederland B.V. op de klant wordt expliciet uitgesloten. Vygon Nederland B.V. heeft echter te allen tijde het recht en de bevoegdheid om vorderingen die zij heeft op de klant te verrekenen met vorderingen die de klant heeft op Vygon

Art. 11: Geschillenregeling

De overeenkomsten welke zijn afgesloten tussen Vygon Nederland B.V. en de klant zijn uitsluitend onderworpen aan het Nederlandse recht. Ingeval van betwisting met betrekking tot overeenkomsten (daarin begrepen de interpretatie of uitvoering ervan) afgesloten tussen Vygon Nederland B.V. en de klant, alsook wat betreft de bestellingen zijn uitsluitend de rechtbanken van het kanton van de maatschappelijke zetel van Vygon Neder- land B.V. bevoegd.